صفحه اصلیرهگیری سفارشات داخلیرهگیری سفارشات خارجی

زعفران| خواص زعفران | سميت زعفران | زعفران ايرانی | روش نگهداری زعفران | روش تشخيص زعفران خالص | ميزان توليد زعفران در جهان

 
   

 

 

 میزان تولید زعفران در جهان :

 سالیانه نزدیک به 250 تن زعفران در کل جهان تولید می شود که از این مقدار حدود 230 تن آن متعلق به ایران می باشد. این در حالی است که ایران با تولید سالانه بیش از 90
 درصد زعفران جهان ، مقام اول را از نظر کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است.

 نمودار 1ـ نشان دهنده ی مقدار تولید زعفران در مناطق مختلف جهان می باشد.

 همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود کشور یونان با تولید سالیانه حدود 6 تن ، مراکش 4 تن ، کشمیر 3 تن ، اسپانیا حدود 2 تن و ایتالیا یک تن پس از ایران به ترتیب
 مقام های دوم تا ششم تولید زعفران جهان را دارند .

 گل زعفران در بسیاری از استانهای ایران کشت می شود ، لیکن بیشترین مقدار زعفران کشور در استان خراسان تولید می گردد .

 نمودار 2ـ نشان دهنده ی مقدار تولید زعفران در استانهای مختلف کشور می باشد.

 همچنین میزان تولید در شهرستانهای مختلف استان خراسان بسته به نوع شرایط محیطی متفاوت می باشد.

 نمودار 3ـ نشان دهنده این مطلب است.

 از حدود 230 تن تولید سالانه زعفران نزدیک به 200 تن آن به بیش از یکصد کشور از جمله اسپانیا ، ایتالیا ، آلمان ، فرانسه ، امارات ، چین و عربستان صادر می شود و حدود 30
 تن آن به مصرف داخل می رسد .