صفحه اصلیرهگیری سفارشات داخلیرهگیری سفارشات خارجی

زعفران| خواص زعفران | سميت زعفران | زعفران ايرانی | روش نگهداری زعفران | روش تشخيص زعفران خالص | ميزان توليد زعفران در جهان

 
   

 


انواع بسته بندی صادراتی زعفران

  چنانچه شما در خارج از کشور مشتری دارید و می خواهید زعفران با نام و مشخصات خودتان بسته بندی و ارسال شود این امر امکان پذیر بوده که در این صورت حداقل سفارش جهت
  ارسال یک کیلوگرم خواهد بود، بعد از بسته بندی و انجام امور گمرکی و اخذ گواهی های لازم اصل مدارک و آنالیز زعفران به همراه بار و به صورت هوایی به گمرک مقصد ارسال
  می شود.

 انواع نمونه های بسته بندی شده شرکت

 بسته بندی شماره 1

 

بسته بندی شماره 2

 

 بسته بندی شماره 3

 

 بسته بندی شماره 4

 

 بسته بندی شماره 5

بسته بندی شماره 6

 

 بسته بندی شماره 7

 

 بسته بندی شماره 8

 

 بسته بندی شماره 9

 

 بسته بندی شماره 10

 

 بسته بندی شماره 11

 

 بسته بندی شماره 12

 

 بسته بندی شماره 13

 

 

آنالیز زعفران

 

 

گواهینامه های شرکت